Zásady detského klubu Zóna detí

Individuálny prístup

Detský klub Zóna detí MalackyJedinečnosť každého dieťaťa si zaslúži náš rešpekt…

Pre deti je pripravená pestrá ponuka aktivít v súlade s požiadavkami na materské školy. Deti chceme viesť, nie riadiť. Náš prístup im umožňuje spolurozhodovať o ich aktivitách v rámci klubu. Za dôležitú považujeme otvorenú komunikáciu, budovanie zdravého sebavedomia a zodpovednosti. Naším cieľom je pripraviť deti na rôzne životné situácie. Aby boli samostatné a zároveň vedeli byť tímovými hráčmi. Dôležitá je pre nás aj spolupráca s rodičmi, aby sme deti lepšie poznali a pochopili.

Každé dieťa je jedinečné – my chceme túto jedinečnosť podporovať a každému pomôcť uplatňovať vlastný pohľad pri spoznávaní sveta.

 

Detský klub Zóna detí MalackyRozvoj a tvorivosť

Talenty detí budeme všestranne podporovať a rozvíjať…

V našom klube vítame deti s rôznymi záujmami a talentami. Pod vedením pedagógov s využitím hier a ďalších vhodných metód chceme podporovať telesné a duševné zdravie detí. Považujeme za dôležité, aby deti čo najviac času strávili aktivitami, ktoré ch bavia a aby sa v týchto činnostiach zdokonaľovali. Chceme deti motivovať, aby mali radosť z učenia sa.

Naším cieľom je, aby z detí boli otvorení, kreatívni ľudia, ktorí sú schopní uplatniť sa v spoločnosti.

 

Detský klub Zóna detí MalackyKorene a tradície

Deti spoznajú svoje korene a minulosť regiónu…

Vydali sme a pripravujeme materiály, ktoré hravou formou uvedú deti do poznania minulosti. Veku detí primeranými metódami (vrátane využitia obrazových materiálov, ľudovej slovesnosti a dramatickej formy) chceme poukázať na základné prvky každodenného života v minulosti. Dôraz je kladený na Malacky a región Záhorie.

Naším cieľom je, aby deti poznali svoje korene, ktoré spoluvytvárajú identitu. Aby z nich mohli čerpať vo svojom živote.