Kniha Malacky v dejinách

Malacky-v-dejinachZóna detí bude využívať výsledky výskumu regionálnej histórie a publikačnej činnosti Mgr. Martina Macejku. Občianske združenie Záhorácke kruhy vydalo v roku 2015 knihu Malacky v dejinách. Deti sa budú môcť cez príbehy z knihy zoznámiť s identitou Malaciek.

Kniha obsahuje základné fakty a súvislosti o jednotlivých dejinných obdobiach až po súčasnosť. Texty sú doplnené citátmi z historických prameňov a množstvom obrázkov. Pozornosť je venovaná aj legendám týkajúcim sa Malaciek. Záverečnú časť knihy tvorí časová os, v ktorej sa prelínajú udalosti a osobnosti v Malackách, na Slovensku a vo svete.

Táto kniha je určená pre širší okruh čitateľov. Kniha je vhodná aj pre školy ako pomocná literatúra na hodinách dejepisu alebo občianskej náuky.

Rozsah publikácie je 200 strán vo formáte A5. Vydanie knihy bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Prezentácia knihy sa konala v októbri 2015 v galérii MCK v Malackách.

Malacky-v-dejinach2